รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครได้ ที่ ห้องพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.       ตามวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร Click!