Category: ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครได้ ที่ ห้องพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น       ตามวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร Click!