Category: งานวิชาการ

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

สมัครเรียน ม.1 สมัครเรียน ม.4 ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม. ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ✅ พร้อมแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด คลิกที่นี่ https://rapknp.wordpress.com/ ด่วนที่สุด ❗⭕❗ ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...