Author: admin

รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครได้ ที่ ห้องพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น       ตามวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร Click!

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

อ่านประกาศ คลิก! ด่วนที่สุด ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง   เลื่อนกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทห้องเรียนปกติ ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการเฉพาะครั้งที่ ๒อ่านประกาศ คลิกที่นี่ ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม. ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ✅ พร้อมแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด คลิกที่นี่...