Author: admin

รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครได้ ที่ ห้องพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 เมษายน 2554 เวลา 9:00 น ถึง 16:00 น       ตามวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร Click!

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

สมัครเรียน ม.1 สมัครเรียน ม.4 ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม. ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ✅ พร้อมแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด คลิกที่นี่ https://rapknp.wordpress.com/ ด่วนที่สุด ❗⭕❗ ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...