HOME

LOADING 100%
ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง   เลื่อนกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทห้องเรียนปกติ ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการเฉพาะครั้งที่ ๒

งานพัสดุ/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
5/5