ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔