ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้น ม. ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

✅ พร้อมแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คลิกที่นี่ https://rapknp.wordpress.com/