โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ เป็น www.khuangnaipit.ac.th